Algemene voorwaarden eigenWIJS kinderbegeleiding

1 - Algemeen

‘eigenWIJS kinderbegeleiding’, gevestigd in Roosendaal, is opgericht door Chadia Dekkers-Arabe en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85108537 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

eigenWIJS kinderbegeleiding biedt advies, begeleiding en coaching aan jeugdigen (vanaf vier jaar) en hun ouders en scholen voor basisonderwijs.

De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen; de begeleidingsovereenkomst die bij aanvang opgesteld, besproken en ondertekend wordt.

 

2- Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten of goederen door of namens eigenWIJS kinderbegeleiding en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

In het startgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

3 - Begeleidingsovereenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door ouders voor akkoord getekende intakeformulier door eigenWIJS kinderbegeleiding is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer eigenWIJS kinderbegeleiding een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.

Bij de start van de begeleiding dient een begeleidingsovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging ondertekend te worden, waarin alle afspraken en tarieven e.d. voor dat moment staan.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom worden het intakeformulier en de begeleidingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en eigenWIJS kinderbegeleiding, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.

De opdrachtgever, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. eigenWIJS kinderbegeleiding kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

4 - Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies:

eigenWIJS kinderbegeleiding zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professioneel psychomotorisch kindercoach en remedial teacher verwacht mag worden.

eigenWIJS kinderbegeleiding werkt in dienst van het kind en volgens de Rechten van het Kind.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de dienstverlener zijn verstrekt, heeft eigenWIJS kinderbegeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen.

Indien ouders en eigenWIJS kinderbegeleiding besluiten tot het starten van de reflexintegratie behandeling geeft de ouder toestemming voor lichamelijk contact ten behoeve van de uitvoering van de reflexintegratie oefeningen. Daarnaast heeft de ouder kennis genomen van reflexintegratie via voorlichting bij eigenWIJS kinderbegeleiding.

Ouder geeft aan bereid te zijn thuis te oefenen met het kind. Door regelmatige oefening ontstaat sneller het gewenste effect.

Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan eigenWIJS kinderbegeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan eigenWIJS kinderbegeleiding worden verstrekt.

Het begeleidingstraject start met een startgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.

Een kind- of oudersessie duurt maximaal 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Dit is inclusief kort overleg voor aanvang of na afloop van een sessie.

Verslaglegging is niet inbegrepen bij een screening/intake. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan, tegen een vastgesteld tarief. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor psychomotorische kindercoaching.

eigenWIJS kinderbegeleiding richt een dossier in met betrekking tot de voortgang en de uitgevoerde begeleiding. In de privacyverklaring is te lezen wat de bewaartermijn is en staat beschreven hoe met deze gegevens om gegaan wordt.

Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en psychomotorisch kindercoach.

 

5 - Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven voor psychomotorische kindercoaching staan vermeld op de website www.eigenwijskinderbegeleiding.nl en zijn opgenomen in de begeleidingsovereenkomst of op te vragen bij eigenWIJS kinderbegeleiding. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Telefonisch overleg (maximaal 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt die gefactureerd wordt.

Bij afspraken op een andere locatie dan Vioolstraat 9 te Roosendaal worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,25 per kilometer vanaf Vioolstraat 9 te Roosendaal tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt en retour.

De factuur wordt na iedere sessie verstuurd of bij aanvang van het traject bij afname van een pakket. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen).

Betalen in termijnen is (in overleg) alleen mogelijk bij afname van een pakket. Betaling gebeurt door het bedrag over te maken of (na afloop van een sessie) contant te betalen.

Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is eigenWIJS kinderbegeleiding gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is eigenWIJS kinderbegeleiding gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van eigenWIJS kinderbegeleiding, is eigenWIJS kinderbegeleiding genoodzaakt de vorderingen die zij op de ouders heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de ouders.

eigenWIJS kinderbegeleiding behoudt zich het recht voor het tarief te wijzigen op elk gewenst moment. Tariefswijzigingen worden aan cliënten die in begeleiding zijn, minimaal een maand van tevoren aangekondigd.

 

6 - Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief sessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte is dit in onderling overleg.

Tijdig annuleren is ten allen tijde mogelijk, dit kan telefonisch of met e-mail.  Indien eigenWIJS niet telefonisch bereikbaar is op het moment van afmelden, volstaat een ingesproken bericht in de voicemail of bericht (mail c.q. app).

eigenWIJS kinderbegeleiding behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

 

7 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

eigenWIJS kinderbegeleiding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is eigenWIJS kinderbegeleiding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd.

eigenWIJS kinderbegeleiding kan u doorverwijzen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van ouders en cliënt.

 

8 - Vertrouwelijkheid en privacy

eigenWIJS kinderbegeleiding verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Het begeleidingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s).

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

Casussen anoniem bespreken met collegae valt niet onder het doorbreken van de vertrouwelijkheid.

De privacyverklaring van eigenWIJS kinderbegeleiding is te vinden op de website www.eigenwijskinderbegeleiding.nl

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van ouder en/of cliënt in gevaar brengen, dan zal eigenWIJS kinderbegeleiding dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met de ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

eigenWIJS kinderbegeleiding is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

 

9 - Aansprakelijkheid

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.

De aansprakelijkheid van eigenWIJS kinderbegeleiding is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan eigenWIJS kinderbegeleiding in het kader van de begeleidingsovereenkomst.

De aansprakelijkheid van eigenWIJS kinderbegeleiding is beperkt tot zaken die onder de bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis vallen.

eigenWIJS kinderbegeleiding is verplicht tot inspanning. Dit betekent dat eigenWIJS kinderbegeleiding alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de ouder en de cliënt zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.

Het advies van eigenWIJS kinderbegeleiding is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

eigenWIJS kinderbegeleiding is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door eigenWIJS kinderbegeleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van eigenWIJS kinderbegeleiding. Dit is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.

eigenWIJS kinderbegeleiding kan de trampoline inzetten tijdens de sessies, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken die hiermee gebeuren. Het gebruik van de trampoline is voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

eigenWIJS kinderbegeleiding zal regelmatig aan kinderen materiaal uitlenen om thuis dagelijks ook goed te kunnen oefenen. Wanneer door eigenWIJS kinderbegeleiding uitgeleende materialen, voor het oefenen thuis, niet (compleet) of beschadigd geretourneerd worden, is eigenWIJS kinderbegeleiding gerechtigd om hiervoor (aanschaf-)kosten van het betreffende materiaal in rekening te brengen bij de ouders.

 

10 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen ouders en eigenWIJS kinderbegeleiding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

eigenWIJS kinderbegeleiding stelt alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Hierover kunt u in gesprek gaan met eigenWIJS kinderbegeleiding. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen

Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation, conform het NfM Reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

 

11 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.eigenwijskinderbegeleiding.nl .

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met eigenWIJS kinderbegeleiding.

 

 

versie 2-2022