Privacyreglement eigenWIJS kinderbegeleiding

Opgesteld door Chadia Dekkers-Arabe, eigenaar van eigenWIJS kinderbegeleiding

 

Beste lezer,
Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Daarom hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy reglement wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

eigenWIJS kinderbegeleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Als eigenWIJS kinderbegeleiding, eigenaar Chadia Dekkers-Arabe, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Eigenaar Chadia Dekkers-Arabe, wordt in dit document verder vermeld als eigenWIJS kinderbegeleiding.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door eigenWIJS kinderbegeleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– administratieve doeleinden
– communicatie over de begeleiding/coaching
– communicatie over diensten/producten
– om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– de begeleiding in de praktijk
– het eerste contact (inschrijving, aanmelding, maken van afspraak)

 

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan eigenWIJS kinderbegeleiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   voornaam, achternaam, adresgegevens, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) emailadres

Bij individuele begeleiding, kan ook om de volgende persoonsgegevens van uw aangemelde zoon/dochter/leerling gevraagd worden:  geboortedatum, groep (klas), relevante begeleidingsinformatie betreft de ontwikkeling van zoon/dochter/leerling

 

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

 

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst de financiële administratie  (bv. factuurgegevens) 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en (aanvullende) begeleidingsinformatie, worden minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar na afloop van de begeleiding bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door eigenWIJS kinderbegeleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook, Instagram

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan eigenWIJS kinderbegeleiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   voornaam,  tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, emailadres
Uw persoonsgegevens worden door eigenWIJS kinderbegeleiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden
eigenWIJS kinderbegeleiding verstrekt alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt eigenWIJS kinderbegeleiding gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie. Met deze partij (verwerker) maakt eigenWIJS kinderbegeleiding hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

eigenWIJS kinderbegeleiding geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (denk bijvoorbeeld aan de school van uw kind).
Ook verstrekt eigenWIJS kinderbegeleiding geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder/verzorger.  eigenWIJS kinderbegeleiding verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
eigenWIJS kinderbegeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

 

Beveiliging
eigenWIJS kinderbegeleiding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo heeft eigenWIJS kinderbegeleiding bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namens eigenWIJS kinderbegeleiding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (denk bv. aan een stagiaire)
-  ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
-  encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is
-  schriftelijke dossiers met daarin persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast

- om papieren met vertrouwelijke informatie te vernietigen, gebruik ik een papierversnipperaar met veiligheidsklasse DIN P-4.

eigenWIJS kinderbegeleiding test en evalueert deze maatregelen regelmatig.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke eigenWIJS kinderbegeleiding van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door eigenWIJS kinderbegeleiding.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte digitale gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Om gebruik te maken van deze rechten kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Wanneer u naar aanleiding van mijn Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

 

versie 2 - 2022